Cílem tohoto vzdělávacího programu je rozvíjet u pedagogických pracovníků kompetence, které směřují ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu – pedagogové se například naučí studovat jednoduché cizojazyčné texty a tyto poznatky budou moci následně využít ve výuce či budou ovládat základní komunikaci v zahraničí při různých pobytech se studenty/žáky.

Účastníci – pedagogičtí pracovníci si budou postupně osvojovat prostředky a základní řečové dovednosti. Postupně si osvojí základní repertoár slovní zásoby zahrnující izolované lexikální jednotky a fráze a budou procvičovat jejich použití v konkrétních situacích. Osvojí si v omezené míře několik základních gramatických struktur. Výcvik výslovnosti bude zaměřen na osvojení slov a frází tak, aby byly srozumitelné pro rodilé mluvčí. Účastníci se budou jednoduchým způsobem zapojovat do interakce (párové, skupinové), budou si klást otázky týkající se jich samotných, toho, kde bydlí, lidí, které znají, věcí, které mají, a na podobné otázky budou odpovídat. Budou iniciovat jednoduché výroky v oblastech nejnaléhavějších potřeb nebo týkající se velmi známých témat a reagovat na ně. Poslechové texty budou obsahovat většinu známých slov a základních frází, které se týkají účastníků samotných, jejich rodin a bezprostředního okolí. Texty budou namluveny pomalu a zřetelně. Texty ke čtení budou jednoduché, budou obsahovat většinu známých slov a jednoduché věty. Účastníci budou procvičovat psaní stručných jednoduchých textů (např. dopis, pohlednice apod.). Budou se učit vyplňovat formuláře obsahující osobní údaje. Budou si průběžně osvojovat psanou podobu jazyka. Výcvik pravopisu se zaměří na opisování známých slov a krátkých frází a na hláskování.

Angličtina pro firmy

Po absolvování kurzu studující rozumí každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informace osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, o věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí v konverzaci pomoci.

Vzdělávací program bude probíhat metodou kurzu v délce 42 nebo 60 vyučovacích hodin.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva