Angličtina Praha

Cílem tohoto vzdělávacího programu je rozvíjet u pedagogických pracovníků kompetence, které směřují ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu – pedagogové si například zdokonalí dovednost studovat cizojazyčné texty a tyto poznatky budou moci následně využít ve výuce či budou umět efektivněji komunikovat v zahraničí při různých pobytech se studenty/žáky.

Účastníci – pedagogičtí pracovníci si budou osvojovat další jazykové prostředky a dále rozvíjet řečové dovednosti. Bude rozšiřována slovní zásoba v rámci témat týkajících se každodenního života a bude procvičováno její použití včetně využití opisných prostředků. Bude procvičován repertoár běžných gramatických prostředků a vzorců v rámci snadno předvídatelných situací. Dále bude probíhat výcvik srozumitelné výslovnosti. Účastníci se budou aktivně zapojovat do situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví anglickým jazykem. Budou se aktivně zapojovat do rozhovorů o tématech, která jsou jim známá, o něž se zajímají nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Budou procvičovat vyprávění příběhů, přiblížení obsahu filmu nebo knihy a vyjádření své reakce. Poslechové texty budou delší, vyslovovány zřetelně standardní výslovností. Účastníci budou procvičovat porozumění hlavním myšlenkám nekomplikovaných faktografických textů o běžných tématech, se kterými se setkávají v práci (ve škole) a ve volném čase. Budou procvičovat porozumění smyslu rozhlasových a televizních programů týkajících se aktuálních událostí nebo témat souvisejících s jejich osobními či pracovními zájmy. Texty ke čtení budou používat slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo slovní zásobu, která se vztahuje k jejich práci. Budou procvičovat porozumění popisů událostí, pocitů a přání v osobních dopisech. Účastníci budou procvičovat psaní jednoduchých souvislých textů na témata, která dobře znají nebo která je osobně zajímají. Budou psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. Výcvik pravopisu se zaměří na vytváření srozumitelných souvislých textů s použitím správného pravopisu, interpunkce a úpravy.

Co Vám dá kurz Angličtina Praha?

Po absolvování kurzu účastníci rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci (ve škole) a ve volném čase. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Vzdělávací program bude probíhat metodou kurzu v délce 42 nebo 60 vyučovacích hodin.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva